جلسه 99 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/13 سمیعت
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (94) / بشرشناسی (29) / انسان شناسی(14) / ابعاد وجودی انسان (10) / سمع شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی ظرف سمع بر فطرت

- تمایز سمع جسمانی و سمع فطری از منظر قرآن

- کیفیت سمع فطری کسانی که به ضلالت رفته‌اند

- کیفیت سمع فطری کسانی که هدایت شده‌اند

- بررسی تناسب واژه صُمٌّ با سمع جسمانی و سمع فطری

- تبیین سمع أصمّ

- تبیین سمیعت

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه