لوگو اندیشکده هجرت
دوره
مسیر مهاجرت

دوره مسیر مهاجرت

در این دوره وضع موجود مورد مطالعه قرار می‌گیرد و وضع مطلوب نیز بررسی می‌شود تا مسیر مهاجرت از وضع موجود به وضع مطلوب قرآنی در قالب نظام سازی قرآنی مشخص شود

اندیشه سرای
حافظان حدود الله

اندیشه سرای حافظان حدود الله

اندیشه‌سرا در تبیین مسیر رشد انسان بر اساس قرآن هم متکفل مبانی آموزشی جدید و وحیانی در نظام آموزشی می باشد و هم متکفل ایجاد نهادی برای پیاده سازی مبانی مذکور در جامعه خواهد بود.

کارگروه‌ها

کارگروه‌ها

کارگروه‌ها ، آن حکمت های مضاف قرآنی را که در نسبت با فلسفه مضاف در اندیشه انسان غربی که در دوره مسیر مهاجرت به صورت تطبیقی در کرسی نظریه پردازی به آنها پرداخته شده است وظیفه بسط آن معارف را بنا به موضوع کارگروه ، به صورت تخصصی دارند.

آخرین جلسه برگزار شده دوره مسیر مهاجرت
جلسه 83 | 1398/06/03

عنوان:

بصیرت

در سر فصل:

مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (80) / بشرشناسی (16) / انسان شناسی(12) / ابعاد وجودی انسان (8) / بصر شناسی (1)
آخرین جلسه برگزار شده دوره اندیشه‌سرا
جلسه 30 | 1398/05/24

عنوان:

تعلیم (4) / تفکر (1)

در سر فصل:

مبانی تزکیه و تعلیم (30) / مبانی تعلیم (9)