جلسه 79 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/06 مروری بر بشر (آنتروپوس و انسان)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (76) / بشرشناسی (13)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه