جلسه 76 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/03/05 صدر(1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (73) / بشرشناسی (10) / انسان شناسی(7) / ابعاد وجودی انسان (3) / قلب شناسی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه