جلسه 32 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/03/13 خلقت انسان در قرآن
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (30) / بشر شناسی (3) / انسان شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه