جلسه 75 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/02/29 ساختار قلب
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (72) / بشرشناسی (9) / انسان شناسی(6) / ابعاد وجودی انسان (2) / قلب شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه