جلسه 78 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/04/02 صدر(2)-شغاف(2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (75) / بشرشناسی (12) / انسان شناسی(9) / ابعاد وجودی انسان (5) / قلب شناسی (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه