جلسه 83 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/06/03 بصیرت
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (80) / بشرشناسی (16) / انسان شناسی(12) / ابعاد وجودی انسان (8) / بصر شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه