جلسه 72 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/02/08 فَطَرَ الناس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (69) / بشرشناسی (6) / انسان شناسی(4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه