جلسه 74 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/02/22 حالات قلب
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (71) / بشرشناسی (8) / انسان شناسی(5) / ابعاد وجودی انسان (1) / قلب شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه