جلسه 77 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/03/26 شغاف(1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (74) / بشرشناسی (11) / انسان شناسی(8) / ابعاد وجودی انسان (4) / قلب شناسی (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه