جلسه 70 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/01/18 تطور بشر
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (67) / بشرشناسی (4) / انسان‌شناسی (2) - آنتروپولوژی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه