جلسه 80 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/13 فؤاد(1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (77) / بشرشناسی (14) / انسان شناسی(10) / ابعاد وجودی انسان (6) / قلب شناسی (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه