جلسه 123 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/07/13 نسیان نفس (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (118) / بشرشناسی (46) / انسان شناسی(26) / ابعاد وجودی انسان (22) / نفس شناسی (11)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- رابطه نسیان با تکلیف

- رابطه نسیان با ما ذکرو به و حظی از ما ذکرو به

- رابطه نسیان با فاعلیت الله

- رابطه نسیان با فاعلیت شیطان

- رابطه نسیان با تأویل

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه