جلسه 104 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/02/28 ذات و کارکرد نفس (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (99) / بشرشناسی (34) / انسان شناسی(17) / ابعاد وجودی انسان (13) / نفس شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تبیین دو معنای نفس در قرآن

- تبیین جنس و ذات نفس بر اساس الهام خداوند

- بررسی کارکرد نفس

- رابطه لفظ هوی با کارکرد نفس

- موارد کسب شده توسط نفس

- بررسی دو گانه‌های إساءت-احسان و تزکیه-تدسیه و نور و ظلمات در رابطه با نفس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه