جلسه 108 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/08 هلاکت نفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (103) / بشرشناسی (38) / انسان شناسی(21) / ابعاد وجودی انسان (17) / نفس شناسی (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مفاهیم مختلف لفظ هلاکت در قرآن

- تدقیق در مفهوم گزاره‌ی هلاکتِ نفس

- ارتباط هلاکت نفس با ضلالت

- بررسی مفهوم لفظ بخع نفس

- بررسی مفهوم لفظ ذهاب نفس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه