جلسه 111 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/22 اموال و انفس(3) – جهاد بِنفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (106) / بشرشناسی (41) / انسان شناسی(24) / ابعاد وجودی انسان (20) / نفس شناسی (9)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور مسائل گذشته نفس

- تبیین مفهوم جهاد بِنفس

- ثمرات جهاد بِاموال و بِنفس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه