جلسه 105 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/03/18 موت نفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (100) / بشرشناسی (35) / انسان شناسی(18) / ابعاد وجودی انسان (14) / نفس شناسی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تدقیق دو معنای نفس در قرآن با دو مفهوم نفس ارادی و غیرارادی

- تبیین چهارچوب مفهومی دو معنای نفس در نسبت با قلب و سمع و بصر

- توضیح اجمالی دوگانه تقوی و فجور

- قرابت سایکولوژی با هوی‌شناسی

- تبیین حقیقت unconscious در سازوکار انسان در قرآن

- اصالت دادن فروید و سایکولوژیست‌ها به بخش فجور نفس غیرارادی

- بررسی مفاهیم موت نفس و منام نفس در نسبت با دو معنای نفس

- بررسی سه مفهوم توّفی، خروج، زهق در نسبت با موت نفس

- بررسی مفهوم توفّی در نسبت با منام نفس

- ارائه چهارچوب مفهومی موت نفس

- تبیین نقش حافظین نفس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه