جلسه 107 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/01 ذات و کارکرد نفس (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (102) / بشرشناسی (37) / انسان شناسی(20) / ابعاد وجودی انسان (16) / نفس شناسی (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تبیین مبنای بررسی علمی در قرآن

- اهمیت ادلّه اقوال در نسبت با خودِ اقوال

- تبیین مراتب وسوسه‌ی نفس غیرارادی(نفس امّاره - نفس مسوّله)

- تبیین جایگاه نفس لوّامه در نفس

- ارتباط معنایی نفس لوّامه با یوم قیامت

- جایگاه نفس مطمئنه در نفس

- تبیین چیستی نفس مطمئنه

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه