جلسه 106 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/03/25 وسعت نفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (101) / بشرشناسی (36) / انسان شناسی(19) / ابعاد وجودی انسان (15) / نفس شناسی (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- جایگاه وسعت نفس در نسبت با دو بخش نفس

- تبیین چیستی تکلیف و وسعت نفس در عبارت قرآنی "لا یکلف الله نفسا الا وسعها"

- بررسی مالکیت نفس در نسبت با هدایت و ضلالت

- بررسی تفاوت ادبیات خداوند در هدایت نفس نسبت با ضلالت نفس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه