جلسه 121 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/06/30 کسب نفس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (116) / بشرشناسی (45) / انسان شناسی(25) / ابعاد وجودی انسان (21) / نفس شناسی (10)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- ثمره کسب نفس

- بررسی مفهوم "عَمِلَت" در ارتباط با کسب نفس

- اثبات جانشینی مفاهیم "ما کسبت" و "ما عملت" و "ما أحضرت" و "ما قدّمت وأخّرت" و "تقوی‌الله" در ازای یکدیگر و نسبت طولی آنها باهم

- بیان حکمت حیات الدنیا در عقبی و یوم قیامت

- بیان رابطه مفهوم "بسالت" و "رهن" با کسب نفس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه