جلسه 120 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/06/23 Diversity Minds – (Autistic / Divergent) Mind
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (115) / بشرشناسی (44) / آنتروپولوژی(20) / ابعاد وجودی آنتروپوس (17) / سایکلوژی (16)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- روشن شدن مفهوم اذهان متنوع (Diversity minds)

- تبیین ذهن مبهم (Autistic mind) به عنوان یک نوع ذهن در محدوده ارتباط بین ذهن (Mind) و مغز (Brain)

- تبیین رابطه ناحیه ورنیکه (Wernicke's erea) مغز با ذهن مبهم (Autistic mind) بر اساس دانش سایکولوژی

- بررسی تقسیم تفکر به تفکر واگرا (ِDivergent thinking) و تفکر همگرا (Convergent thinking) در نگاه جوی گیلفورد

- تبیین ذهن واگرا (Divergent mind) به عنوان یک نوع ذهن در محدوده ارتباط بین ذهن (Mind) و مغز (Brain)

- تبیین اصطلاح "سندروم ساوانت" (Savant syndrome) در محدوده ارتباط بین ذهن (Mind) و مغز (Brain)

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه