جلسه 91 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/03 Unconscious Mind (1) – Psychology of choice
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (86) / بشرشناسی (22) / آنتروپولوژی(9) / ابعاد وجودی آنتروپوس (6) / سایکلوژی (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی مفهوم ناخودآگاه (unconscious) در اندیشه فروید

- اختلاف در وجود مفهوم ناخودآگاه در بین اندیشمندان حوزه‌ی سایکولوژی و سایکواتری

- تاریخچه وجود مفهوم ناخودآگاه در بین بشر

- تقسیمات مفهوم ناخودآگاه از نگاه گوستاو یونگ

- بررسی مفهوم دیرین گونه (archetype)

- بررسی سایکولوژی انتخاب (choice)

- تبیین اصطلاح priming در سایکولوژی

- بررسی مفهوم کلیشه (streotype) به عنوان محرک در سایکولوژی انتخاب

- بررسی مفهوم bias در سایکولوژی

- نسبت choice با bias در سایکولوژی انتخاب

- عامل انگیزش در انتخاب

-عامل رضایت در انتخاب

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه