جلسه 85 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/06/10 Isolation
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (82) / بشرشناسی (18) / آنتروپولوژی(5) / ابعاد وجودی آنتروپوس (2) / سایکلوژی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- جایگاه مایند(ذهن) از نگاه سایکلوژیست‌ها

- تقسیم‌بندی مایند از نگاه فروید

- نظام آگاهی در شخصیت از نگاه فروید

- طبقات شخصیت از نگاه فروید

- تدقیق در فهم مکانیزم دفاعی در سایکولوژی

- بررسی مکانیزم دفاعی Isolation (آیسولِیشِن)

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه