جلسه 97 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/10/29 Ego Dissolution – psychedelic
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (92) / بشرشناسی (27) / آنتروپولوژی(14) / ابعاد وجودی آنتروپوس (11) / سایکلوژی (10)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور اصطلاحات مربوط به سایکولوژی انتخاب

- بررسی میزان سطح EI در بهبود اختلال ظرف Intllection

- بررسی نسبت شقوق شخصیت با نظام آگاهی در ذهن

- بررسی رابطه اختلال مغزی به واسطه مواد توهم‌زا (psychedelic) با ایجاد توهم در ذهن

- تبیین اصطلاح Ego Dissolution یا Ego Death در دانش سایکولوژی

- تبیین مبناء‌ی سایکولوژیکال اصطلاح Ego Dissolution

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه