جلسه 100 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/20 Memory – Explicit Memory
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (95) / بشرشناسی (30) / آنتروپولوژی(16) / ابعاد وجودی آنتروپوس (13) / سایکلوژی (12)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور تفاوت و تقابل انسان در مقابل آنتروپوس در بشرشناسی

- بررسی دسته بندی Memory در سایکولوژی

- ساختار و شکل پردازش اطلاعات برای ذخیره‌سازی در سایکولوژی

- برسی تمایز Explicit Memory در مقابل Implicit Memory در سایکولوژی

- کارکرد هیپوکامپوس در مغز از منظر نورولوژی و سایکولوژی

- رابطه تکنولوژی با هیپوکامپوس

- حقیقت جایگاه هیپوکامپوس در تفکر و تعقل

- رابطه‌ی هیپوکامپوس با صدر

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه