جلسه 98 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/06 Brain Activity – Lie Psychology
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (93) / بشرشناسی (28) / آنتروپولوژی(15) / ابعاد وجودی آنتروپوس (12) / سایکلوژی (11)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تاکید تبیینی بر ناکارآمدی دانش سایکولوژی در شناخت انسان

- معرفی سایکولوژی شناختی (Cognitive psychology) به عنوان زیرشاخه سایکولوژی

- بررسی ساکولوژی دروغ (Lie) در سایکولوژی شناختی

- بررسی فرایند ذهنی ساخت دروغ در سایکولوژی شناختی

- بررسی چرایی ساخت دروغ در سایکولوژی شناختی

- ایجاد اصطلاح Lie Construction برای فرایند ذهنی ساخت دروغ در سایکولوژی

- بررسی انواع روش‌های منسوخ و رایج خواندن ذهن در سایکولوژی

- بررسی ارتباط ساخت دروغ با میزان فعالیت مغز

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه