جلسه 93 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/17 Emotion (1) – Facial Expressions
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (88) / بشرشناسی (24) / آنتروپولوژی(11) / ابعاد وجودی آنتروپوس (8) / سایکلوژی (7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- جایگاه ذهن (Mind) در سایکلوژی

- بررسی ظروف ذهن (Mind)

- تمرکز بر احساسات و هیجانات (Emotions)

- بررسی نظر پائول اِکمان در basic emotion

- بررسی نظر رابرت پلاتچیک در basic emotion و complex emotion

- تبیین چرخ پلاتچیک

- ورود به موضوع حالات چهره (facial expression)

- رابطه facial expression با emotion

- بررسی فرضیه facial mirroring

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه