جلسه 90 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/19 Social influence(2)-Artificial Intelligence
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (85) / بشرشناسی (21) / آنتروپولوژی(8) / ابعاد وجودی آنتروپوس (5) / سایکلوژی (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- فرآیند اجتهاد در دانش سایکولوژی

- جمع‌بندی مبناء (Base) در دانش سایکولوژی

- فرایند تئوریزاسیون واقعیت رفتاری به واسطه مبنای دانش سایکولوژی

- بررسی اصطلاح Relationship

- بررسی سایبورگ شدن انسان

- بررسی مفهوم Artificial intelligence

- اثرات (virtual reality (VR بر سوپرایگوی شخصیت

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه