جلسه 95 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/10/08 psychology of choice (3) – freezing behavior
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (90) / بشرشناسی (26) / آنتروپولوژی(13) / ابعاد وجودی آنتروپوس (10) / سایکلوژی (9)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- یادآوری جایگاه سایکولوژی در سرفصل بشرشناسی

- مرور پروسه و روند ظرفِ "قدرتِ دانستنِ ذهن" (intllection)

- یادآوری ریشه سایکولوژی انتخاب

- بررسی تعریف محرک‌ها (stimuli) در سایکولوژی انتخاب

- یادآوری دو موضوع priming و instropection illusion و choice blindness در سایکولوژی انتخاب

- تبیین اصطلاح freezing behavior یا freeze response در دانش سایکولوژی

- تبیین مبناء‌ی سایکولوژیکال اصطلاح freezing behavior

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه