جلسه 86 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/06/17 Social influence-Conformity
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (83) / بشرشناسی (19) / آنتروپولوژی(6) / ابعاد وجودی آنتروپوس (3) / سایکلوژی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی شخصیت در سایکولوژی

- تثلیث شخصیت از نگاه فروید

- بررسی سوپر ایگو در سوشال سایکولوژی

- بررسی اصطلاح تخصصی Normativ social influence

- بررسی یکی از فرمها و اشکال تاثیر اجتماعی به نام comformity

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه