جلسه 89 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/12 Catharsis Theory-Aggression
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (84) / بشرشناسی (20) / آنتروپولوژی(7) / ابعاد وجودی آنتروپوس (4) / سایکلوژی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور چهارچوب سایکه در سایکلوژی

- مرور دو اصطلاح Defence mechanism و Normative social influence در سایکلوژی

- تبیین مفهوم Aggression در سایکلوژی

- انواع Aggression

- عوامل تاثیرگذار بر ظهور Aggression

- بررسی اصطلاح Catharsis

- بررسی Catharsis theory

- بیان تعدادی از غرایز موجود در ایدِ شخصیت از نگاه فروید

- تقابل Destruction و satisfy در غرایز مرگ و زندگی

- اختلاف سایکوژیست‌ها در اصالت اید یا اجتماع در مفهوم Aggression

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه