جلسه 119 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/06/16 (2) Psychology of pain (2) – Suggestion
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (114) / بشرشناسی (43) / آنتروپولوژی(19) / ابعاد وجودی آنتروپوس (16) / سایکلوژی (15)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور جایگاه دانش سایکولوژی

- تبیین نقش اساسی بشرشناسی در نظام‌سازی

- تدقیق در سایکولوژی درد (Psychology of pain)

- مرور بخش اول تلقین (Suggestion) در مسئله ارتباط بین درد (Pain) و مغز (Brain)

- مرور تبیین اثر نوسیبو (The nocibo effect) در درد خیالی (phantom pain)

- مرور ارتباط بین تماس (touch) با درد (pain) در سایکولوژی درد (Psychology of pain)

- مرور عملیات تلقین (Suggestion) در درد خیالی (phantom pain)

- بررسی بخش دوم تلقین (Suggestion) در مسئله ارتباط بین درد (Pain) و مغز (Brain)

- تبیین اثر دارونما (The placibo effect) در درد واقعی (Real pain)

- تبیین ارتباط بین دارو (drug) با درمان (treatment) در سایکولوژی درد (Psychology of pain)

- تبیین عملیات تلقین (Suggestion) در درد واقعی (Real pain)

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه