جلسه 112 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/29 مرور سایکولوژی (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (107) / بشرشناسی (42) / آنتروپولوژی(18) / ابعاد وجودی آنتروپوس (15) / سایکلوژی (14)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور اصطلاحاتی که در ۸ جلسه اول سایکولوژی تبیین شده بود.

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه