جلسه 4 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/05 تعلیم
مبانی تزکیه و تعلیم (4) / مباتی تعلیم (1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:-قیاس کیفیت تثبیت نهاد با ابتدای زندگی نوزاد

-شقوق باور و عقیده انسان

-جایگاه علم در شقوق باور

-اشکال علم در عالَم

-تعارض علم در قرآن با ساینس

-تقارن تبعیت از هوی و سفاهت و جهالت با غیر علم

-منشاء علم

-بررسی رشته‌های ساینتیفیک بر اساس مفهوم علم در قرآن

-بررسی مواردی که باید تعلیم داده شود

-اهمیت تزکیه قبل از تعلیم▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه