جلسه 31 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/06/07 تعلیم (5) / تعقل (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (31) / مبانی تعلیم (10)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه