جلسه 30 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/24 تعلیم (4) / تفکر (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (30) / مبانی تعلیم (9)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه