جلسه 32 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/06/14 تعلیم (6) / تفقه (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (32) / مبانی تعلیم (11)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه