جلسه 33 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/07/04 تعلیم (7) / تذکر (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (33) / مبانی تعلیم (12)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه