جلسه 29 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/17 تعلیم (3) / تبیین(2)
مبانی تزکیه و تعلیم (29) / مبانی تعلیم (8)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه