جلسه 5 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/12 علم الیقین
مبانی تزکیه و تعلیم (5) / مباتی تعلیم (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه