جلسه 28 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/05/10 تعلیم (2) / تبیین(1)
مبانی تزکیه و تعلیم (28) / مبانی تعلیم (7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه