جلسه 6 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/19 معلم و متعلم
مبانی تزکیه و تعلیم (6) / مبانی تعلیم (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه