جلسه 27 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/03/30 تعلیم
مبانی تزکیه و تعلیم (27) / مبانی تعلیم (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه