جلسه 34 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/07/11 تعلیم (8) / تذکر (2)
مبانی تزکیه و تعلیم (34) / مبانی تعلیم (13)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه