جلسه 101 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/12/25 Heroic Behavior – Amygdala
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (96) / بشرشناسی (31) / آنتروپولوژی(17) / ابعاد وجودی آنتروپوس (14) / سایکلوژی (13)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور جایگاه دانش ساکولوژی

- بررسی Heroism (قهرمان‌گرایی)

- متغییر‌های هیرو شدن در Heroism

- بررسی ارتباط Amygdala (بادامه) مغز با Heroic Behavior (رفتار قهرمان‌گونه) در ساکولوژی

- علل اندازه Amygdala در مغز

- تببین محرک Amygdala در جعلیات بر فطرت

- نقد عاملیت Amygdala و تبیین عاملیت شرح صدر

- بیان محدوده افراد دارای قابلیت شرح صدر

- تبیین عامل روحیه انقلابی

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه