جلسه 50 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/17 ظنّ (9) / حالات ممکن ظنّ (7)
مبانی تزکیه و تعلیم (48)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مشخص نمودن حالت ظنّ منافقین و مشرکینی که بعد از دعوت پیامبر به مناسک حج در سال ششم هجرت به الله منظنون شدند

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه