جلسه 37 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/16 انواع جهالت
مبانی تزکیه و تعلیم (37) / مبانی تزکیه (22)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه