جلسه 40 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/07 ظنّ (2) / حالات ممکن ظنّ (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (40)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه