جلسه 41 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/14 ظنّ (3) / حالات ممکن ظنّ (2)
مبانی تزکیه و تعلیم (41)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه